Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.pivovar-ustinadorlici.cz nebo telefonické linky +420 539 010 723. Tyto podmínky jsou účinné od 14.3.2020.

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel (dále i Měšťanský pivovar) pro oblast Ústí nad Orlicí – Hylváty a blízké okolí: Měšťanský pivovar , se sídlem Třebovská 1 ,562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty, IČ 27497976, DIČ CZ27497976, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Orlicí oddíl C, vložka xxxxx, další kontaktní údaje pivovar@helpas.cz. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.pivovar-ustinadorlici.cz nebo https://pivovar-ustinadorlici.cz/index.php?p=jidlo-s-sebou. Prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři nebo telefonicky. Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím/provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

OBECNÉ INFORMACE

Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách, letácích http://www.pivovar-ustinadorlici.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH. Smlouvu je možno uzavřít telefonicky - telefonické číslo pro objednávky je +420 773 583 027 nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.pivovar-ustinadorlici.cz) bude u restaurace uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro restauraci nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích). Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Přijetím objednávky ze strany Prodávajícího je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Prodávajícího za přijatou, pokud prodávající nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany prodávajícího ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Prodávajícího. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Prodávající oprávněn objednávku zrušit (stornovat). Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci. Nepřevezme-li kupující zboží a Prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Prodávajícímu povinno zboží předat. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány společnosti ČSOB, as). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání. Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání. Na stravenky Prodávající nevrací. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.
Doba rozvozu: pro Ústí nad Orlicí – Hylváty a okolí každý den 10:30 do 22:00 hod
Náklady na dodání: Osobní odběr 0 Kč. Kurýrní služba (náš rozvoz) 25,39 Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma.
Místa pro osobní odběr: Měšťanský Pivovar, Třebovská 1 Ústí nad Orlicí – Hylváty, 562 03

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (restaurace si vyhrazuje cca 10 – 20 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) Měšťanský Pivovar neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.
Měšťanský Pivovar si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady. Měšťanský Pivovar si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Měšťanský Pivovar i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

Výskyt vady je kupující povinen oznámit Měšťanskému Pivovaru neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Restaurace je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok. Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, ezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Měšťanský Pivovar, co ještě vrátit může, a dá Měšťanský Pivovar náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Měšťanský Pivovar odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Měšťanský Pivovar. Reklamaci vyřídí Měšťanský Pivovar neprodleně. O průběhu reklamace Měšťanský Pivovar kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu). Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovny jsou tyto: Měšťanský Pivovar,Třebovská 1 Ústí nad Orlicí – Hylváty, 562 03. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by restaurace již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady dodáním nové věci
  • odstranění vady
  • přiměřená sleva z kupní ceny
  • odstoupení kupujícího od smlouvy
Pokud kupující nesdělí restauraci výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Měšťanský Pivovar, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu restaurace, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy) - Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady
  • přiměřená sleva z kupní ceny
Neodstraní-li restaurace vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Měšťanský Pivovar). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://helpas.cz.